ನೀರ ಹಾಡು

ಆ ಕಾನನದ ನಡುವೆ
ನೂರಾರು ನೀರ ಹಾಡು
ಇದಕದರ ಸದ್ದು
ಅದಕಿದರ ಸದ್ದು
ನಡುವೆ ಮರೆತದ್ದು
ನೂರಾರು ಸದ್ದು